Bajramska hutba poruka muftije prof. dr. Nedžada Grabusa

BAJRAMSKA HUTBA PORUKA

MUFTIJE PROF. DR. NEDŽADA GRABUSA

Hvala Gospodaru svih svjetova na daru i blagodatima vjere, salavat i selam na Muahmmeda, a.s., posljednjeg Božijeg Poslanika ljudskome rodu, salavat na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve ljude koji su ih slijedili i slijede u dobru do kijametskog dana.

Poštovana braćo i cijenjene sestre,

danas je 1. dan ramazanskog bajrama 1427/2016. godine. Zahvalni smo Uzvišenom Stvoritelju na blagodatima vjere. Ramazanski bajram je kruna ibadeta koje smo intenzivno obavljali u mjesecu posta. Post je duhovna snaga koja čovjeka snaži i odgaja da cijeni blagodati i nimet hrane koju nam je podario Uzvišeni Bog. Čovjek svojim radom i trudom obrađuje zemlju i proizvodi hranu za život ljudi i životinja. Nikada ranije na svijetu nije bilo akumuliranog bogatstva i rezervi hrane kao što je to slučaj sa razvijenim i naprednim zemljama. Ako se proizvodnji i konzumiranju hrane prilazi samo zaradi konzumerističkih i potrošačkih interesa ta hrana neće imati blagoslova. Zato se u našoj kulturi uvijek prije konzumiranja hrane spominje ime Božije, a po okončanju objeda zahvaljuje se Uzvišenome Bogu. Poznato je da se suvremena civilizacija često označava kao konzumeristička i potrošačka. Podaci o bacanju hrane u otpatke za zemlje evropske unije, uključujući i Sloveniju, su zabrinjavajući. U islamskoj kulturi odgoja hrana je blagodat, posebno dobro koje se cijeni i čuva, a naše nene su nas učile da ostaci hrane, pogotovo ako se neprimjereno ravna sa njima simbolički kazano “plaču”. Zato je alarmantan podatak da se u Sloveniji godišnje na osobu u prosjeku baci hrane oko sedamdeset kilograma. Dok u razvijenim i bogatim zemljama veliki broj ljudi ima problem sa prevelikom težinom u nerazvijenim zemljama i dalje je milijarda ljudi izložena gladi. Mi ne možemo riješiti taj veliki problem razlike između razvijenog i nerazvijenog svijeta, ne možemo riješiti problem velikog broja ljudi koji umiru od gladi, ali možemo razvijati svijest o tome da je umjerenost i u konzumiranju hrane specifična kultura koja se razvila iz našega pogleda na svijet i islamskoga učenja. Muhammed, a.s., je preporučivao da se u stomak unosi trećina hrane, trećina vode, a da trećina stomaka bude uvijek prazna, kako bi čovjek lakše živio i radio. Zato je i za post Muhammed, a.s., savjetovao da ima zdravstveni učinak kazavši: “Postite bit ćete zdravi”. Posteći pomažemo sebi, ali nam se otvaraju i spoznaje o stanju ljudi koji su rođeni u drugim okolnostima i koji nemaju dovoljno mogućnosti ili sredstava za život dostojan čovjeka. Kroz post se naučimo odmaknuti od puke materijalnosti i osloboditi se okova svojih slabosti. Zato se uz post, kao tjelesno i duhovno čišćenje izravno veže i materijalno čišćenje imetka kroz zekat i sadakatu-l-fitr. Kao što je alarmantan podatak o velikim količinama hrane koja se baca u otpatke isto tako je zabrinjavajući podatak da manje od stotinu ljudi na svijetu kontrolira bogatstva više nego tri milijarde ljudi. U suri al-Humaza Uzvišeni Bog upozorava na činjenicu ako se imetak ne koristi za opće dobro ljudi da je to negativna osobina koja će čovjeku donijeti samo slabosti. Problem distribucije materijalnih dobara biti će i ostati jedan od najvećih izazova čovjeku na Zemlji. Svakom čovjeku pripada pravo, to je njegov hakk, da ima mogućnost da s poštenim radom zaradi svoju nafaku s kojom će dostojanstveno živjeti, školovati svoju djecu i pomoći opće dobro. Post nas uči da je važan individualni napor u odricanju od viška, od onoga što nama ne koristi, a drugima može pomoći. Zaradi svega toga je ramazan mjesec duhovnoga rasta, spoznaje, mjesec znanja, mjesec Knjige i mjesec socijalne povezanosti Zajednice. Molimo Uzvišenoga Boga da blagodat posta i duhovnoga rasta ostaju naše smjernice u životu i da nam pomognu u razvijanju pozitivnih osobina koje će snažiti našu vjeru i ljudsko dostojanstvo.

Poštovani,

u svijetu u kojem živimo stalno i uvijek iznova imamo izazov u našem govoru, tumačenju i razumijevanju islama. U suri Bekare je upečatljiv razgovor između Uzvišenoga Boga i meleka u kojem čitamo kako su meleki označili čovjeka kao biće koje će na Zemlji činiti nered i krv prolijevati.

“A kada Gospodar tvoj reče melekima: ‘Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti’ – oni rekoše: ‘Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, štujemo.’ On reče: ‘Ja znam ono što vi ne znate.'” (El-Bekara, 30)

Čovjek je jedino biće na Zemlji koje ima moć govora, mišljenja, artikuliranja ideja, to je krunsko Božije stvorenje. Čovjek se rađa, razvija i odgaja u konkretnom okruženju. U islamskom učenju svaki čovjek se rodi bez grijeha, potpuno čist. Zato se putem odgoja, obrazovanja i kulture razvijaju pozitivne osobine kod čovjeka koje utječu na formiranje njegove ličnosti. U tom razvoju su važni porodica, obrazovni sistem, šira društvena zajednica, vjerske zajednice itd. Usprkos ogromnom naporu kojeg uložimo i ulažemo u odgoj i obrazovanje dolazi i do devijacija u formiranju i razvoju čovjeka. Postoji više faktora koji zaustavljaju cjelovit razvoj čovjeka, a posebno su izraženi nesigurnost, slabo socijalno stanje, siromaštvo, nepostojanje istih mogućnosti za razvoj u različitim dijelovima svijeta itd. U suvremenoj civilizaciji ogromna sredstva se ulažu u razvoj oružja i militarizaciju, a premalo u programe koji će mladim ljudima dati mogućnost obrazovanja kako bi stasali u generaciju koja će biti sposobna ostaviti bolji i uređeniji svijet od svijeta kojeg će ova generacija ostaviti svojim potomcima. U svim izazovima s kojima se suočavamo nas posebno brinu dvije ekstremne tendencije koje imaju izravne veze sa muslimanima. Unutar velikog broja zemalja u kojima žive muslimani ekonomski i socijalni uvjeti života su zabrinjavajuće slabi, broj obrazovanih ljudi je nedopustivo nizak. Uslijed neselektivnih i čestih promjena politike razvijao se osjećaj nesigurnosti, vojne intervencije su uništile jedan sistem, dovele drugi. Pojavio se najgori oblik mračnjaštva koje se pokušava predstaviti kao bit islama. U ime religije mira ekstremisti čine zločine koji su vrijedni prijezira i svake osude. Poslušajmo mudre Božije riječi iz sure Bekare koji opisuje stanje takvih ljudi:

”Ima ljudi koji govore: ‘Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!’ – a oni nisu vjernici. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući, samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu. Kad im se kaže: ‘Ne remetite red na Zemlji!’ – odgovaraju: ‘Mi samo red uspostavljamo!’ Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju.”(Bekare, 8-12)

U više kur'anskih stavaka Uzvišeni Bog upozorava da su nered i nasilje neprihvatljivi.

”… i nastoj da ne činiš nered po Zemlji, zaista Allah ne voli one koji nered čine.” (El-Kasas, 77)

”Da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista, nered nastao, ali Allah je dobar svim svjetovima.” (El-Bekre, 251)

”Koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se odražava, i prave nered na Zemlji; oni će nastradati.” (El-Bekare, 27)

”Oni nastoje da na Zemlji smutnju prave, a Allah ne voli smutljivce.” (El-Maida, 64)

”Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji da napravi na Zemlji nered, ništeći usjeve i stoku. – A Allah ne voli nered!” (El-Bekare, 205)

”A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će njima punu nagradu dati. – Allah ne voli nasilnike.” (Ali Imran, 57)

”Allah ne voli da se o zlu glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda. – A Allah sve čuje i sve zna.”(En-Nisa, 148)

Nasilje je suprotnost našem pogledu na svijet, to ćemo stalno ponavljati zato što volimo svoju vjeru i zato što je naša vjera mira i poštovanja među ljudima. U svijetu postoji tendencija da se islam definira kao vjera kojoj je inherentno nasilje. Na osnovu navedenih stavaka iz Kur'ana svjesni smo činjenice da ljudi koji tako govore ne razlikuju između trajnih poruka Kur'ana i konkretnih historijskih okolnosti u kojima se razvijalo društvo koje je mijenjalo svoj pogled na život u 7. stoljeću. K tomu, to su nedobronamjerni ljudi koji zaradi vlastitih interesa drugim ljudima žele nanijeti zlo. Zlo nikada ne pobjeđuje. Dobro je konstanta ljudskoga karaktera, a zlo njegova slaba manifestacija. Zato jasno, glasno i odlučno odbijamo bilo kakvo nasilno razumijevanje religije, kao što jasno izražavamo svoju zabrinutost za porast stereotipa, islamofobije i negativnog govora o našoj vjeri. Zajednička je obaveza svih civiliziranih društava boriti se protiv svih oblika ksenofobije, mržnje, ekstremizma i terorizma. Nužno je poraziti i ideološke inspiratore takvih ideja. Mi čvrsto vjerujemo da je Uzvišeni Bog Mir, da od Boga dolazi Mir, neka je On slavljen i Uzvišen. Mir polazi od pojedinca i tako se prenosi na širu društvenu zajednicu. Vojna industrija je najrazvijenija grana tehničko-tehnološkog razvoja, to znači da će na svijetu uvijek biti sukoba. Pa, ipak mora se uvijek praviti jasna razlika između junaštva i kukavičluka. U svim kulturama i civilizacijama junaštvo se cijeni, a kukavičluk i nanošenje štete ljudima se osuđuje. Nema nikakvog opravdanja za bilo koji postupak koji nanosi štetu nevinim ljudima.

Muhamed, a.s., nas poučava:”Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali. Nećete vjerovati sve dok se međusobno ne budete voljeli. Želite li da vas uputim na dobro djelo pomoću kojeg ćete se zavoljeti? Pozdravljajte se sa selamom i širite mir međusobno.” (Muslim)

Poštovani,

Ove godine u IZ obilježavamo 100. godišnjicu izgradnje džamije u Logu pod Mangartom. Džamija je bila izgrađena za potrebe vojnika muslimana iz BiH koji su bili u jedinicama Austro-ugarske vojske na Soškome frontu. To je jedini vjerski objekat koji nije preživio kraj Prvoga svjetskog rata. Još uvijek su vidljivi temelji i ostaci džamije. Bilo je potrebno skoro stotinu godina da postanemo svjesni činjenice da smo imali džamiju u Sloveniji. IZ je spremna podržati obnovu tog objekta ako bude razumijevanja odgovornih instanci. Ta džamija bi bila svjedok kulture i požrtvovnosti ljudi iz teškog perioda Prvog svjetskog rata. Nakon stotinu godina od gradnje džamije u Logu pod Mangartom sagradili smo prvu džamiju u Sloveniji. To je najbolji pokazatelj graditeljske sposobnosti ove generacije muslimana i biser islamske arhitekture. Sa izgradnjom džamije Ljubljana je postala naš dom. Ljubljana je otvorila svoja vrata za džamiju i to ostaje naš trajni zalog uzvratiti dobrim. IZ u Sloveniji je veoma složena vjerska zajednica. Članovi naše Zajednice su ljudi različitog etničkog i jezičkog porijekla. Dvije važne poveznice među nama su pripadnost vjeri islamu i egzistencijalna vezanost za Sloveniju. U Sloveniji živimo, radimo, školujemo svoju djecu i trudimo se po svojim mogućnostima doprinijeti boljitku šire društvene zajednice. IZ je svojim djelovanjem svjedočila i svjedoči da poštuje zakone Republike Slovenije, razvija domoljublje kod svojih članova i djeluje za opće dobro svih ljudi. Svaki napredak Slovenije nas raduje. Čestitamo Sloveniji 25. obljetnicu samostalnosti uz želje za stalni napredak i razvoj na svim poljima njenoga djelovanja.

S izgradnjom džamije odgovornost IZ u Sloveniji postala je znatno veća. Nismo više nevidljiva zajednica, postali smo prepoznatljivi u širem slovenskom prostoru. Puno je još zakonskih nejasnoća o djelovanju vjerskih zajednica u Sloveniji i uopće o pitanju rada na vjerskome planu.

Za djelovanje IZ važno je stalno snažiti zajedništvo vjernika. U IZ odlučno potičemo sve projekte koji vode razumijevanju među svim ljudima, naša odgovornost mora biti podjednaka za sve ljude. U IZ smo odlučno protiv svih pojedinaca i udruženja koji privatiziraju islam, cijepaju tijelo muslimana i predstavljaju svoje djelovanje kao djelovanje za interes muslimana. Vakuf, mesdžidi, džamije, sva nepokretna i pokretna imovina, čija je namjena za djelovanje iz područja islama mora biti u vlasništvu IZ u Sloveniji i ničijem privatnom vlasništvu. Postoje pojedinci koji svoje privatne projekte predstavljaju kao opće dobro, a traže sredstva od neinformiranih ljudi u Sloveniji i izvan Slovenije da se podrže njihovi projekti, predstavljajući da je to navodno u interesu muslimana. Osim što je vlasnička struktura u takvim organizacijama upitna, još veći problem se javlja na ideološkome planu i dugoročnoj podjeli među ljudima. Svjedoci smo da je ta negativna ideologija doprla i do Slovenije i da su pojedinci osramotili našu vjeru povezujući se sa osobama koji su optuženi ili osuđeni za ekstremističko djelovanje. Upozoravamo na opasnost koja se događa u zemljama okruženja zaradi djelovanja izvan struktura IZ. IZ se ograđuje od pojedinaca i grupa koji su inspirisali, pomagali i ako eventualno dalje pomažu osobe koje svojim djelovanjem nanose štetu ljudima i unose podjele među muslimanima.

Zakonski okvir u Sloveniji je u tom smislu veoma nejasan i država ne bi smjela sebi dopustiti luksuz nezainteresiranosti za to pitanje, jer to nije samo pitanje odgoja, obrazovanja i sloboda nego i sigurnosti društva i dugoročnog razvoja demokratskih standarda. Uvijek smo upozoravali na tu opasnost i danas podsjećamo na to jer je IZ vlasnik džamije u Ljubljani. Ne snosimo i ne želimo snositi odgovornost za djelovanje organizacija koje djeluju izvan struktura IZ i nemaju saglasnost IZ u Sloveniji za svoje djelovanje. Samo džemati koji su sastavni dio IZ u Sloveniji su odgovorni za obavljanje vjerskih djelatnosti. Pozivamo odgovorne u državi da ozbiljno shvate ovo pitanje. Mi smo u ovim vremenima izazova pokazali svoju odgovornost u djelovanju i povezivanju IZ sa širom društvenom zajednicom u Sloveniji. Posebno nam je važno da mladi ljudi, koji su često u problemu zaradi identiteta u sredini u kojoj žive, ne postanu meta ideoloških centara koji uništavaju suštinu islamskoga učenja i islama kao religije milosrđa i međusobnog poštivanja među ljudima. Svjesni smo da postoji velika praznina u identitetu velikog broja mladih ljudi koji su rođeni i odrasli u Sloveniji, jer se tokom svoga obrazovanja ne upoznaju s temeljnim pitanjima svoga identiteta s kojim se suočava svaki čovjek. Mi se trudimo barem minimalno nadomjestiti tu prazninu, ali naši kapaciteti su veoma ograničeni. I dalje ćemo se truditi i razvijati programe koji će mladim ljudima pomoći da se obrazuju i postanu korisni članovi IZ i šire društvene zajednice.

Poštovana omladino, imajte povjerenje u svoje imame i znajte da su vam oni prijatelji i da s njima možete razgovarati o svim svojim dilemama koje imate o islamu i životu općenito. Sukladno evropskim zakonima zagarantirana je sloboda svjedočenja i prakticiranja vjere kao i prelazak iz jedne vjere u drugu. Draga omladino, neka vam u tome budu uzori ljudi poput Muhammeda Alija, kojeg je islam oplemenio i koji je stalno ponavljao: »Jedinu stvar koju ne mogu razumjeti jeste ubijanje ljudi«. Nakon prelaska na islam i Malom X, koji je govorio o nadmoći crnoga čovjeka nad bijelim, je postao otvoren čovjek, jer je u Mekki vidio ljude svih boja kože i shvatio je da razlika u boji kože ne smije biti razlog za mržnju. Islam nas je naučio da ne smije postojati mržnja na vjerskoj, rasnoj, etničkoj, nacionalnoj ili jezičkoj osnovi. Nemojte uzimati nikada za svoje uzore one koji ispiraju pamet mladim ljudima, koji odlaze na strana ratišta, mrze druge, ili prihvate islam pa mrze druge ljude, a onda ih represivni organi isporučuju drugim državama zbog njihovog djelovanja. To je potpuno zlonamjerno djelovanje i ideološki konstrukt koji uništava suštinu islamskoga učenja.

Poštovana braćo,

nadamo se da ćemo za nekoliko mjeseci okončati prvu fazu izgradnje Islamskog kulturnog centra u Ljubljani. Zahvalni smo svima vama što ste podržavali gradnju džamije. Posebno smo zahvalni Državi Katar na bezuvjetnoj pomoći izgradnje džamije u Ljubljani i plemenitom odnosu prema nama. Njihova bratska pomoć i povjerenje da smo sami sposobni izgraditi i upravljati džamijom i svim islamskim poslovima u Sloveniji najbolje svjedoče da je izgradnja džamije u Ljubljani za njih Bogu ugodno djelo. Molimo isto kao Ibrahim, a.s., da nam Uzvišeni Gospodar ukabuli ovo dobro djelo. Država Katar je pomogla IZ, ali je isto tako pomogla i široj društvenoj zajednici Sloveniji da se IZ učvrsti kao stabilna i moderna zajednica koja je otvorena za međureligijski dijalog, poštivanje svih standarda demokratskoga društva i razvoj najboljih vrijednosti koje religija naučava: dobročinstva, međusobnog uvažavanja, poštovanje ljudskoga života i dostojanstva, milosrđa, znanja itd. Snažna i odgovorna IZ u Sloveniji je dugoročno faktor povezivanja među svim ljudima i razvijanje učenja koje će biti kao i naš Poslanik, a.s., »Milost ljudima«. Za drugu fazu izgradnje i okončanje radova na džamiji nemamo zagarantirana sredstva. Radimo na tome i trudit ćemo se okončati izgradnju u razumnom roku.

Bajram je blagdan praštanja, to je prilika za susret sa roditeljima, djecom, rodbinom, prijateljima i susjedima. Poslanik, a.s., je rekao: »Darujte jedni drugima poklone kako biste izrazili svoju ljubav jedni prema drugima«.Podarite barem osmijeh, jedni drugima,  jer je i to dobročinstvo kako nas je poučio Muhammed, a.s.

Želim vam Bajram pun radosti, porodične topline i međusobne ljubavi.

Eid Mubarek. Bajram šerif mubarek olsun! Me fat Bajrami! Bahtalo bajrami. Za mnogu godini bajram. Vesel in srečen Bajram!

Predsjednik Mešihta IZ u Sloveniji

Prof. dr. Nedžad Grabus, muftija