Mešihat

Mešihat Islamske zajednice je izvršni kolegijalni organ Islamske zajednice i najviši vjerski i administrativni organ Islamske zajednice.

Mešihat je vjerski i administrativno-upravni organ Islamske zajednice u Republici Sloveniji za vjerske, obrazovne, ekonomske, financijske, administrativne, pravne i druge poslove iz svoje nadležnosti na području svoga djelovanja.

Pri tumačenju vjere i izvršavanju islamskih dužnosti, Mešihat se referira na maturidijski akaid i hanefijsku pravnu praksu.

Mešihatom predsjedava predsjednik Mešihata – muftija, a osim predsjednika ima potpredsjednika i tri (3) člana.

Članovi Mešihata Islamske zajednice mogu biti službenici ili aktivisti Islamske zajednice koji dobro poznaju prirodu i rad Islamske zajednice, imaju najmanje šesti (VI.) stepen stručne spreme, sa stalnim prebivalištem u Republici Sloveniji. Prednost imaju kandidati sa višim stepenom stručne spreme.

Članove Mešihata, na prijedlog predsjednika Mešihata, imenuje i razrješava Sabor Islamske zajednice u Sloveniji.

Predloženi članovi Mešihata Islamske zajednice moraju se prije imenovanja predstaviti Saboru Islamske zajednice u Sloveniji i odgovarati na postavljena pitanja članova Sabora Islamske zajednice u Sloveniji.

Potpredsjednik Mešihata bira se iz reda vjerskih službenika zaposlenih u Islamskoj zajednici, koji ispunjava uslove za člana Mešihata, nije mlađi od 35 godina i ima bar deset (10) godina radnog iskustva kao vjerski službenik.

Svaki član Mešihata zadužen je za određenu oblast djelovanja.

Glavna zaduženja Mešihata Islamske zajednice su da:

 1. vodi sve poslove vezane za vjersku i imovinsku djelatnost Islamske zajednice;
 2. nadzire rad nižih organa i ustanova Islamske zajednice;
 3. izvršava svoje i odluke Sabora Islamske zajednice u Sloveniji;
 4. priprema strategiju, smjer razvoja i rada organa i ustanova Islamske zajednice, organizira sjednice Sabora Islamske zajednice u Sloveniji;
 5. priprema prijedloge akata koje usvaja Sabor Islamske zajednice u Sloveniji;
 6. predlaže budžet, financijski izvještaj i završni račun Saboru Islamske zajednice u Sloveniji, te vodi brigu o njihovom izvršenju;
 7. priprema i usvaja unutrašnje organizacijske akte Islamske zajednice vezane za uređenje i organizaciju radnih mjesta, vođenje evidencije i financijsko poslovanje;
 8. uspostavlja i održava saradnju sa islamskim i drugim vjerskim organizacijama, kako u Sloveniji tako i u inostranstvu;
 9. sarađuje sa državnim organima i društvenim organizacijama;
 10. brine za organizaciju vjerske nastave na području cijele Republike Slovenije;
 11. usvaja plan i program vjerskog obrazovanja na području cijele Republike Slovenije;
 12. brine za organiziranje duhovne skrbi;
 13. organizira sakupljanje ”zekata”, ”sadekatu-l-fitra” i drugih prihoda Islamske zajednice;
 14. brine za aktivnosti vezane za dobivanje sredstava iz budžeta Republike Slovenije, te njihovu raspodjelu;
 15. brine za organiziranje odlaska na ”hadždž” i ”umru”;
 16. predlaže Saboru Islamske zajednice u Sloveniji promjene u organizaciji odbora;
 17. na temelju svojih odluka i prijedloga odbora, raspisuje konkurse i bira kandidate za vjerske i druge službenike;
 18. sklapa ugovore o radu sa službenicima Islamske zajednice;
 19. predlaže Saboru Islamske zajednice u Sloveniji listu za imenovanje članova izvršnog odbora;
 20. odlučuje i izdaje rješenja o imenovanju, razrješenju i premještanju vjerskih službenika;
 21. muraselu za obavljanje imamske dužnosti izdaje reisu-l-ulema;
 22. odlučuje i izdaje rješenja o imenovanju i razrješenju stručnih saradnika muftije, sekretara, vjerskih i drugih službenika za rad u službama i organima Mešihata Islamske zajednice, odborima i drugim organima, odnosno ustanovama Islamske zajednice;
 23. na temelju odluke Sabora Islamske zajednice u Sloveniji, operativno vodi postupak osnivanja ustanova i organizacija, te priprema i usvaja akte u vezi sa osnivanjem istih;
 24. nadzire rad nižih organa, ustanova i organizacija Islamske zajednice;
 25. imenuje direktore ustanova i organizacija Islamske zajednice u skladu sa postupkom predviđenim za imenovanje;
 26. analizira godišnje izvještaje o radu ustanova i organizacija čiji je osnivač Islamska zajednica;
 27. analizira godišnje planove o radu ustanova i organizacija čiji je osnivač Islamska zajednica, te daje svoje mišljenje i preporuke;
 28. usvaja i potvrđuje financijske izvještaje i završne račune odbora;
 29. daje saglasnost za izgradnju, obnovu, promjenu namjene i rušenje objekata Islamske zajednice;
 30. daje saglasnost za kupovinu, prodaju ili zamjenu nekretnina u vlasništvu Islamske zajednice, Vijeće muftija donosi odluke o zamjeni vakufske imovine;
 31. daje saglasnost na odluke o osnivanju ili promjeni namjene vakufa, Vijeće muftija donosi odluke o zamjeni vakufske imovine;
 32. osniva, odnosno, daje saglasnost za osnivanje fondova;
 33. nadzire pravilnost, ekonomičnost i učinkovitost upravljanja sa imovinom Islamske zajednice;
 34. dva puta godišnje izvještava Sabor Islamske zajednice u Sloveniji o svome radu;
 35. donosi konačne odluke o pritužbama nižih organa Islamske zajednice;
 36. predlaže budžet i završni račun Saboru Islamske zajednice u Sloveniji;
 37. jednom godišnje podnosi izvještaj Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Vijeću muftija o svome vjersko-prosvjetnom i kulturnom radu;
 38. izvršava druge zadatke predviđene ovim statutom ili odlukama Sabora Islamske zajednice u Sloveniji;
 39. usvaja opće propise o vrstama, uslovima i načinu ponude vjerskih usluga;
 40. usvaja opće propise o radnom odnosu i nazivima službenika;
 41. usvaja opće propise o službenom oblačenju vjerskih službenika i nošenju službene odjeće.

Za rješavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti, Mešihat može imenovati stručne komisije ili radna tijela.