Kurban-bajramska hutba muftije mr. Nevzet-ef. Porića

U nedjelju, 16. juna 2024. godine, u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana održana je centralna bajramska svečanost za područje Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji. Bajramsku hutbu održao je muftija mr. Nevzet-ef. Porić. Hutbu prenosimo u cjelosti.

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Vladaru Sudnjega dana, Milostivom i Samilosnom. Salavat i selam neka je na Muhammeda, a.s., Allahovog miljenika i poslanika, na njegovu porodicu i ashabe.  

Poštovana braćo i sestre, 

danas je 10. zul-hidždže 1445. po H., odnosno 16. juni 2024. godine. Danas je prvi dan Kurban-bajrama. Okupili smo se u prelijepom ljetnom jutru da obavimo bajram-namaz u skladu sa našom vjerom i tradicijom. Kurban-bajram je vrijeme koje je obilježeno odlaskom na hadždž, učenjem tekbiri-tešrika i izvršavanjem obaveze kurbana. U tom periodu kao vjernici potvrđujemo kur'anske navode kada Uzvišeni Allah, dž.š., govori o Ibrahimu, a.s., i kaže da će mu u kasnijim generacijama spomen sačuvati.  

„I u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo: Nek je u miru Ibrahim! Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine a on je doista, bio rob Naš, vjernik.“ (Es-Saffat, 108-111.)

Ibrahim, a.s., sa svojom ustrajnošću i vjerom u Dragoga Boga naša je inspiracija. Vraćajući se Ibrahimu, a.s., njegovoj vjeri i njegovom odnosu prema najbližima, možemo naći poučne primjere koji će nam olakšati razumijevanje života na dunjaluku. Ibrahim, a.s., kao halilullah – Alllahov, dž.š., prijatelj – živio je sa suprugom Sarom koja je bila nerotkinja i nisu imali djece. Ibrahim, a.s., je učio dove Allahu, dž.š.,:  

„Gospodaru moj, daruj mi porod čestit!“ (Es-Saffat, 100.)

Po dozvoli Allaha, dž.š., i supruge Sare, Ibrahim, a.s., je oženio hazreti Hadžeru, koja im je pomagala u kućnim poslovima. Ubrzo je ostala trudna i rodila mu sina Ismaila.   

„I Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi.“ (Es-Saffat, 101.)

Ibrahim, a.s., je molio Allaha, dž.š., za čestit porod i Dragi Bog ga je počastio sinom koji mu je pomagao u poslovima. Kada je odrastao pomogao je ocu izgraditi Ka'bu u Mekki a kada su je sagradili zajedno su se obratili Allahu, dž.š., riječima:  

„Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si!“ (El-Bekare, 128.)  

Iz ovih kur'anskih ajeta vidimo da je Ibrahim, a.s., bio čovjek koji je vodio računa o svojoj porodici. Prije rođenja njegovih sinova molio je Allaha, dž.š., za čestit porod. Nakon što ga je Allah, dž.š., počastio sa potomcima molio Ga je za svoj porod i tražio od Allaha da mu pomogne kako bi njegov porod bio odan Bogu i tražio je da mu Uzvišeni Allah, dž.š., oprosti grijehe.   

Stoga je Ibrahimov, a.s., život vječita inspiracija vjernicima koji tražimo spas za sebe i svoje porodice uzimajući pouku iz kur'anskih kazivanja, a pogotovu u vrijeme Kurban-bajrama i hadždža, koji su usko vezani za život Ibrahima, a.s., i njegovih sinova. Čitajući Kur'an možemo uočiti i dječiju poslušnost koju je pokazao Ismail, a.s., prihvatajući naredbu Uzvišenoga da bude žrtvovan kao kurban, ali ga je zbog čvrste vjere Ibrahimove kao i njegove dječije spremnosti da bude žrtvovan, Uzvišeni Allah iskupio kurbanom velikim:  

„I kurbanom velikim ga iskupismo.“ (Es-Saffat, 107.)

Braćo i sestre, 

naše vrijeme je obilježeno nedostatkom empatije u porodici i međusobnim odnosima. Tradicionalne vrijednosti koje treba da krase svaku porodicu potisnute su u zaborav, a na površinu su isplivale lažne vrijednosti promovirane kroz društvene mreže, suvremeni način života i moderni pristup u odgoju djece. Porodica se zasniva bračnom zajednicom. To je Božiji zakon na Zemlji koji osigurava i omogućava život ljudske zajednice koja treba da se zasniva na ljubavi, razumijevanju, milosti i miru. Vrijednosti koje bi trebale krasiti svaku porodicu su poštivanje roditelja i starijih, njegovanje bračnih odnosa, unapređivanje moralnih normi i duhovnih vrijednosti, pravilan odgoj djece, čuvanje rodbinskih veza, te međusobno uvažavanje i poštivanje. Svjedoci smo vremena u kojem sve više supružnika ne žele rađati djecu iako je to jedan od najvažnijih faktora za stabilnost i čvrstinu bračne veze. Allah, dž.š., je čovjeka postavio kao Svoga namjesnika i opunomoćenika na Zemlji uz zadatak da izgrađuje zemlju i produžava svoju vrstu. Čovjek, nažalost, sve više pronevjerava i izdaje preuzeti emanet i obavezu. Čovjek ne želi da vrši svoju pravu ulogu na Zemlji. Jedan od najčešćih problema koji se pojavljuju kod čovjeka jeste zapostavljanje brige o roditeljima. A kada se radi o odnosu roditelj-dijete i obratno, onda islam povezuje pokornost prema roditeljima sa pokornošću prema Allahu, dž.š. Muhammed, a.s., je rekao:  

„Božije zadovoljstvo je zadovoljstvo roditelja, a nezadovoljstvo roditelja je i nezadovoljstvo Allaha.“ (Hadis)

Allah, dž.š., u Kur'anu kaže:  

„Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite.“ (El-Isra, 23.)

Drugi problem na koji želimo upozoriti jeste nasilje u porodici koje se najčešće izvodi nad ženama i djecom. Po podacima nacionalnog istraživanja o pojavama nasilja, svaka druga žena od napunjene 15. godine starosti doživjela je neku vrstu nasilja. Nasilje može biti fizičko, psihičko i seksualno. Najčešće se događa psihičko nasilje s kojim osoba koja to čini žrtvi nasilja nametne strah, osjećaj manje vrijednosti, ugroženosti i druge duševne nevolje kao što su galama, lažne optužbe, ismijavanje, zastrašivanje, buđenje osjećaja krivnje, ograničavanje druženja sa rodbinom ili prijateljima, ljubomora, vrijeđanje, ponižavanje, podizanje glasa i drugo. Psihičko nasilje često je previđeno i podcijenjeno, a u stvarnosti uzrokuje jednake, ako ne i veće posljedice od fizičkog nasilja.  

Možda će neko reći da se to muslimana ne tiče. Itekako se tiče, jer nasilje ne smije imati vjersku ili bilo kakvu drugu pozadinu odnosno uporište. Nažalost, to se događa i u našim porodicama. Stoga upozoravamo da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv, jer niko nema pravo činiti nasilje, jer je to kršenje osnovnih ljudskih prava i to je kažnjivo djelo. Nasilje u porodici ostavlja posljedice na sve njene članove,  pogotovu na djecu koja mogu isti obrazac živjeti i dalje i razumjeti ga kao prihvatljivog. Muslimanska, ali i svaka druga porodica bi se trebala temeljiti na dobročinstvu i činjenju dobrih djela, harmoniji, međusobnoj ljubavi i samilosti među svim članovima porodice kao takve. Božiji poslanik Muhammed, a.s., prenosi hadisi-kudsi u kojem je Allah, dž.š., rekao: 

„Robovi Moji, Ja sam Sebi zabranio zulum i učinio sam ga među vama zabranjenim, pa ga nemojte činiti!“ (Muslim) 

Stoga, nasilje nikako nije prihvatljivo i u suprotnosti je sa našim razumijevanjem i življenjem vjere. Musliman i muslimanka su dužni čuvati svoju porodicu u skladu sa kur’anskom uputom: 

„O, vi, koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre.“ (Et-Tahrim, 6.) 

Muhammed, a.s., je kroz svoj sunnet ukazao na koji način se treba ophoditi prema članovima porodice i kako je potrebno organizirati svoju porodicu. S tim u vezi je kazao: 

„Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.“ (Hadis) 

Muhammed, a.s., je također rekao: 

„Čuvaj se kletve osobe kojoj je učinjeno nasilje, jer između nje i Allaha nema prepreke!“ (Hadis) 

I treće pitanje koje želimo ispostaviti kada govorimo o porodici jeste privatnost. Uočavamo sklonost ljudi da na društvenim mrežama iznose svoju privatnost i podastiru je cijelome svijetu. Često se događa da se lažno predstavljamo i objavljujemo idiličnu sliku sebe i svoje porodice, dok je istinska slika i atmosfera našega doma potpuno drugačija. Skloni smo virtualnom predstavljanju koje remeti shvatanje i doimanje prave stvarnosti koju su iskrivile društvene mreže. Opsjednuti smo brojem lajkova i pregleda sadržaja kojeg smo postavili na društvenim mrežama. Potpuno zanemarujemo kur’anske upute o čuvanju privatnosti koju Allah, dž.š., ukazuje vjernicima kroz suru el-Hudžurat ili Sobe, koja govori o privatnosti ljudskoga života. Naziv ove sure Sobe može se shvatiti kao metafora za intimu ljudskoga života, jer pitanje prava čovjeka na privatnost svoga života je jedno od temeljnih ljudskih prava u islamu. I upravo u suri Sobe nalazimo sljedeći kur’anski ajet: 

„O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge!“ (El-Hudžurat, 12.) 

Poštovana braćo i sestre, 

bespomoćno gledamo šta se događa u Palestini i Ukrajini. Snimci koje gledamo sa tih područja su zabrinjavajući. Pogotovu su teški prizori ranjene i prestrašene djece koja su izgubila svoje porodice. Pitamo se zbog čega? Svaki rat koji se vodi je besmislen. Allah, dž.š., nas je stvorio da živimo, a ne da se ubijemo. Svaki život je svet. Bog je vlasnik svakoga života i jedino On ima pravo dati i uzeti nečiji život. Na vidiku su bolja vremena za Gazu i Palestinu. Zato molimo Allaha, dž.š., da pomogne da se zaustavi rat i da palestinski i ukrajinski narod zaživi normalnim i dostojanstvenim životom bez ugnjetavanja, ponižavanja i uskraćivanja osnovnih ljudskih prava.  

Poštovani članovi Islamske zajednice, 

koristim se ovom prilikom da vam zahvalim za vašu brigu koju pokazujete prema Islamskoj zajednici u Republici Sloveniji. Vaš odnos i vaša spremnost da pomognete rad i djelovanje naše Zajednice ulijeva nam nadu i optimizam u svim našim nastojanjima da zajedničkim snagama jačamo džemat i Zajednicu na dobrobit svih njenih članova. Iz godine u godinu Islamska zajednica bilježi bolje rezultate u svome djelovanju. Mektepsku pouku u Sloveniji pohađa preko tri hiljade mektepskih polaznika, a učlanjeno je blizu deset hiljada porodica koje izdvajaju svoj imetak za Islamsku zajednicu kako bi ona mogla nesmetano djelovati i realizirati svoje programe u skladu sa svojom misijom. Stoga molim Allaha, dž.š., da vas obilato nagradi i da podari dobro zdravlje vama i vašim porodicama. Molim Ga, također, da vam ukabuli svaki vaš doprinos kojeg dajete za bolje i efikasnije djelovanje Islamske zajednice u Republici Sloveniji. 

Poštovana braćo i sestre, 

Bajrami su dani veselja. To je prilika da se međusobno posjetimo, razgovaramo i radujemo. Ukoliko imamo međusobnih zamjerki, Bajram je prilika da pružimo ruku jedni drugima i oprostimo eventualne pogreške. Život je isuviše kratak da bismo okretali glavu jedni od drugih. Iskoristimo vrijeme koje nam je podareno na najbolji mogući način, jer ono što je prošlo nikad se više ne može vratiti.  

Neka Kurban-bajramski dani budu inspiracija svima nama da jačamo svoje porodice i ugledamo se na Ibrahima, a.s., koji je vodio računa o svojoj porodici i bio uzor u vjeri.  

Želim vam hairli i berićetan Kurban-bajram. Neka vas Dragi Bog čuva! 

Bajram šerif mubarek olsun!