Konkurs za radno mjesto: Koordinatorica za brak i porodicu

Na osnovu člana 48. Statuta Islamske zajednice u R. Sloveniji, Mešihat Islamske zajednice u R. Sloveniji, u skladu sa zaključkom 2. sjednice od 13.01.2020., raspisuje

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

KOORDINATORICA ZA BRAK I PORODICU (1 izvršilac) 

I. Koordinatorica za brak i porodicu se bira na period od jedne (1) godine sa mogućnošću produženja, uz zasnivanje radnog odnosa na puno ili polovično radno vrijeme.

II. Uvjeti. Kandidatkinja je dužna ispunjavati sljedeće uvjete:

Opći uvjeti:

1. Da ima uređen status boravka u Republci Sloveniji,

2. Da je starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,

3. Da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova na koje se prijavila,

4. Da nije osuđivana za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti.

Posebni uvjeti:

1. Završena jedna od priznatih medresa u Islamskoj zajednici,

2. Završen Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,

3. Da posjeduje razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

III. Kandidatkinje koje ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvane na razgovor.

IV. Prijave kandidatkinja treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

  1. Kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i opisom do sada obavljanih poslova,
  2. Fakultetska diploma,
  3. Podaci o uređenom statusu boravka u Sloveniji,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Okvirni plan rada za 2020. god.

V. Konkurs će se objaviti na službenoj web-stranici Mešihata IZ-e u R. Sloveniji: www.islamska-zajednica.si Konkurs ostaje otvoren do 31.01.2020.

VI. Izabrana kandidatkinja, prije zaključivanja ugovora o radu, dužna je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

 VII. Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu:

Mešihat Islamske skupnosti v R. Sloveniji

Grablovičeva ulica 14

1000 Ljubljana

VIII. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Mešihat IZ-e ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.